ราคารับซื้อข้าวเปลือกวันนี้

ข้าวหอมมะลิใหม่ 60/61
สูงสุด - บาท/กก.


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ระยะสั้น/ยาว
ระยะสั้น ดอกเบี้ย 9%  
ระยะยาว ดอกเบี้ย 9%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจำปี 2556
ประเภท
ออมทรัพย์         2.50 บาท/ปี
ออมทรัพย์พิเศษ     3.50 บาท/ปี
ออมทรัพย์วันละบาท   4 บาท/ปี
ออมทรัพย์ 80 พรรษา 3 บาท/ปี